ⓘ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුළ ජීවය. විශ්වය තුල පෘථිවිය හැර වෙනත් ජීවයක් තවමත් වාර්තා වී නොමැත.අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ග්‍රහලෝක අතරින් අප දන්නා ආකා‍රයේ ජීවයක් පැවතිය හැකි යැයි ..

                                     

ⓘ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුළ ජීවය

විශ්වය තුල පෘථිවිය හැර වෙනත් ජීවයක් තවමත් වාර්තා වී නොමැත.අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ග්‍රහලෝක අතරින් අප දන්නා ආකා‍රයේ ජීවයක් පැවතිය හැකි යැයි සැක කෙරෙන එකම ග්‍රහලොව අඟහරු ය.එසේ ම බ්‍ර‍හස්පතිගේ සමහර උප ග්‍රහයින්ද එවන් ජීවයක් පැවතිය හැකි භෞතික සාධක වලින් යුක්තයි.

                                     

1. අඟහරු මත ඡීවය

1. වායු හුවමාරු වීමේ පරීක්ෂණයThe Gas Exchange Experiment

2. උෂ්ණත්ව විමෝචනය වීමේ පරීක්ෂණයThe paralytic release experiment

3. සළකුණු කළ කාබන් විමෝචනය වීමේ පරීක්ෂණයThe labeled release experiment