ⓘ ග්‍රහ චලනය පිළිබඳ කෙප්ලර්ගේ නියම. ජොහැන්නස් කෙප්ලර් වෙත පරිහරණය සඳහා නොතිබුණු, වඩාත් නූතන ගණිතමය අංකන සහ සංකල්ප මෙම ලිපිය විසින් භාවිතා කෙරෙයි. වඩාත් ඓතිහාසික ප ..

                                     

ⓘ ග්‍රහ චලනය පිළිබඳ කෙප්ලර්ගේ නියම

ජොහැන්නස් කෙප්ලර් වෙත පරිහරණය සඳහා නොතිබුණු, වඩාත් නූතන ගණිතමය අංකන සහ සංකල්ප මෙම ලිපිය විසින් භාවිතා කෙරෙයි. වඩාත් ඓතිහාසික ප්‍රවේශයක් සඳහා, විශේෂයෙන්, ඇස්ට්‍රොනොමියා නෝවා සහ එපීටොමේ ඇස්ට්‍රොනොමියේ කොපර්නිකානේ ලිපි බලන්න.

තාරකා විද්‍යාවේ, ග්‍රහ චලනය පිළිබඳ කෙප්ලර්ගේ නියම යනු, සූර්යයා වටා ග්‍රහ ලෝක වල චලනය විස්තර කරන විද්‍යාත්මක නියම තුනකි.කෙප්ලර්ගේ නියම වර්තමානයේ සාම්ප්‍රදායික ලෙසින් සංඛ්‍යාත්මකව විස්තර කෙරෙනුයේ මෙලෙසිනි:

  • ග්‍රහ ලෝකයක කක්ෂීය කාලාවර්තයෙහි වර්ගය, එහි කක්ෂයෙහි අඩ-මහා අක්ෂයෙහි ඝනයට සමානුපාතික වෙයි.
  • ග්‍රහ ලෝකයක කක්ෂය ඉලිප්සයක් වන අතර, සූර්යයා පිහිටන්නේ නාභි දෙකෙන් එකකය.
  • ග්‍රහ ලෝකයක් සහ සූර්යයා යා කරන රේඛා ඛණ්ඩයක් විසින්, සම කාල පරිච්ඡේද තුලදී පිරිසරන්නේ සම වර්ගඵල ප්‍රමාණයන්ය.

බොහෝ ග්‍රහ ලෝක කක්ෂ ඉතා කිට්ටුවෙන් වෘත්ත වන අතර, ඒවා සත්‍ය වශයෙන්ම ඉලිප්ස බව නොපෙනෙයි. අඟහරු ග්‍රහ ලෝකයේ කක්ෂය පිළිබඳ ගණනයන් සිදු කිරීමේදී පළමුවෙන්ම කෙප්ලර්ට එහි ඉලිප්සාකාර හැඩය පිළිබඳ අවබෝධ වූ අතර, සූර්යයාගෙන් ඈතින් පිහිටි ඒවාද ඇතුළුව, අනෙකුත් ආකාශගත වස්තූන් සතුව පවා, ඉලිප්සාකාර කක්ෂ ඇති බව ඔහු අනුමානය කලේය. කෙප්ලර්ගේ කාර්යයන්, පෘථිවිය විසින් සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වූ බව තරයේ ප්‍රකාශ කර සිටි නිකොලස් කොපර්නිකස්ගේ සූර්යකේන්ද්‍රීය වාදය පුළුල් ලෙසින් අනුගමනය කෙරිණි. ග්‍රහ ලෝකයන්ගේ වේගයන් විචල්‍ය වන බවද, ඒවා විසින් අපිචක්‍රයන් සහිත වෘත්තාකාර කක්ෂ ඔස්සේ නොව ඉලිප්සාකාර කක්ෂ ඔස්සේ චලනය වූ බවද පැහැදිලි කිරීමට ඒවා විසින් මං සැලසීය.