ⓘ අක්මාව මිනිස් දේහයේ පවතින දෙවන විශාලතම ඉන්ද්‍රියයි. නමුත් අන්තරංග අවයව වලින් විශාලතම අවයවයි. මෙය දේහයේ වූ විශාලතම ග්‍රන්ථියයි. අක්මාවට රුධිරය සැපයෙන්නේ මහා ධමනි ..

                                     

ⓘ අක්මාව

අක්මාව මිනිස් දේහයේ පවතින දෙවන විශාලතම ඉන්ද්‍රියයි. නමුත් අන්තරංග අවයව වලින් විශාලතම අවයවයි. මෙය දේහයේ වූ විශාලතම ග්‍රන්ථියයි. අක්මාවට රුධිරය සැපයෙන්නේ මහා ධමනියේ ශාකාවක් වන සීලියක් ධමනිය 2 ට බෙදීමෙන් ඇතිවන යාකෘතික ධමනිය මගිනි. අමාශය, අග්න්‍යාශය, අන්ත්‍ර වලින් හටගන්නා කේශනාලිකා වලින් සැදෙන යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව මගින් ද අක්මාවට රුධිරය සපයයි. එය ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරය වුවද පෝෂක ද්‍රව්‍ය වලින් පොහොසත්ය. මේ අතර අක්මාවේ භාවිතා කරන ලද රුධිරය ශිරාවක් මගින් ඉවත් කර අධර මහා ශිරාවට සපයයි.

 • ප්‍රෝටීන වල පරිවෘත්තියට දායක වේ.
 • පිත සංස්ලේෂණය සහ ශ්‍රාවය සිදු කරයි.
 • රුධිර ප්ලැස්ම ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය කරයි.
 • දේහයේ විෂහරණ අවයවය ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 • කලලයේ හෝ භ්රුණයේ අක්මාව රතු රුධිරාණු නිපදවයි.
 • රුධිරය ගබඩා කර තබන අවයවයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 • ලිපිඩ වල පරිවෘත්තියට දායක වේ.
 • ඇතැම් ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරයි.
 • ඇතැම් හෝමෝන අක්‍රිය කරයි.
 • දේහ උෂ්ණත්වය යාමනයට දායක වේ.
 • කාබෝහයිඩ්‍රේට වල පරිවෘත්තියට දායක වේ.