ⓘ ජීවයේ ගස, ජීව විද්‍යාව. ජීවයේ ගස යනු, දැනට වසන සහ නෂ්ටවූ යන දෙවර්ගයෙහිම ජීවින් අතර බන්ධුතාවය විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන රූපකයකි. එහි භාවිතය, 1800 ගණන් වල මුල් අවද ..

                                     

ⓘ ජීවයේ ගස (ජීව විද්‍යාව)

ජීවයේ ගස යනු, දැනට වසන සහ නෂ්ටවූ යන දෙවර්ගයෙහිම ජීවින් අතර බන්ධුතාවය විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන රූපකයකි. එහි භාවිතය, 1800 ගණන් වල මුල් අවදිය දක්වා දිව යයි. චාල්ස් ඩාවින් විසින් එය භාවිතා කෙරුණේ, පොදු වංශ ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ, පූර්වජයන් වෙතින්, ප්‍රභේදයන් සහ ඉන් අනතුරුව විශේෂයන්, ශාඛන අපසාරීතා වීමේ සංකල්පය ප්‍රකාශ කිරීමටය.කාලය ඔස්සේ ජීවී විශේෂ සඳහා පරිණාමීය බන්ධුතාවය ඇති වීම සඳහා අර්න්ස්ට් හෙක්ල් විසින් වංශ ප්‍රවේණිය යන පදය ගැලපූ අතර, ඩාවින් හට වඩා ඉදිරියට යමින් ජීවයේ වංශ ප්‍රවේණිමය ඉතිහාසයන් යෝජනා කලේය. මෙම සංකල්පයෙහි නූතන ප්‍රවර්ධනය හැඳින්වෙන්නේ වංශ ප්‍රවේණික ගස යනුවෙනි.

                                     

1. ජීවයේ ගසෙහි මුල් ආකෘති

විශේෂයෙන්ගේ විකෘතිපරභාවය යම් චිත්‍රයන්හී පෙන්නුම් වුවත් හා අනෙකුත් කටයුතු සඳහා රූපකයක් ලෙසින් වසර 1800 ට පෙර ශාක රූපය භාවිතා වුවත් පෝෆරියානු ගස, ශාඛන පරිණාමයෙහි සංකල්පය සහ ශාක රූපයෙහි සංයෝජනය වසර 1800 ට පෙර දක්නට නොලැබුණි. වසර 1801 දී, ආදිතම ජීවයේ ගස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණේ, ප්‍රංශ උද්භිද විද්‍යාඥ ඔගිස්තාන් ඕජියර් විසිනි. එය පෙන්නුම් කරන්නේ ශාක රාජධානියෙහි සාමාජිකයන් අතර බන්ධුතාවයන් වෙති.