ⓘ සිංහල නාම පද. ලොකු ද කුඩා ද ළමයි සියල්ලෝම පාන් ද බත් ද කමින් දිවා ආහාරය ගත්හ. ලොකු කුඩා ළමයි සියල්ලෝම බත් පාන් කමින් දිවා ආහාරය ගත්හ. මෙම වාක්‍ය දෙකෙන් ම එකම අර ..

                                     

ⓘ සිංහල නාම පද

ලොකු ද කුඩා ද ළමයි සියල්ලෝම පාන් ද බත් ද කමින් දිවා ආහාරය ගත්හ.

ලොකු කුඩා ළමයි සියල්ලෝම බත් පාන් කමින් දිවා ආහාරය ගත්හ.

මෙම වාක්‍ය දෙකෙන් ම එකම අර්ථය දෙන අතර දෙවන වාක්‍ය කෙටිය. මෙසේ පද කෙටිවීම සමාස ලෙස හැදින්වේ. අර්ථයට අදාල වන ලෙස මනාලෙස ගැලපීම මෙහිදී සිදුවිය යුතුය. ප්‍රධාන වශයෙන් සමාස වර්ග පහකි.

  • ද කාරාර්ථ සමාසය පද එක් කිරීමේ දී නැතහොත් සමුච්ඡයාර්ථයේ දී යොදනු ලබන ‘ද’ අක්ෂරය ඉවත් කිරීමෙන් පසුව සමාස වන නාම මෙනමින් හැදින්වේ. උදා - ගස් ද වැල් ද = ගස්වැල් දකාරාර්ථ සමාස නාම අනු කොටස් දෙකකට බෙදේ.
  • අවයව ප්‍රධානත්ව දකාරාර්ථ නාම.
  • සමුදාය ප්‍රඅධානත්ව දකාරාර්ථ නාම.
  • අවයව ප්‍රමධානත්ව දකාරාර්ථ නාම.
මෙම වර්ගයේ දී ජාති නාම, සංඥා නාම, අර්ථ ක්‍රියා නාම එකට එක් වීම සිදු වේ. වාන්‍යවල යෙදීමේ දී බහු වචනයෙන් යෙදේ. උදා - මව්පියෝ තම දූදරුවන් තම පණ සේ රකිති. දූ ද දරු ද = දූදරු මව් ද පිය ද = මව්පිය අර්ථ ක්‍රියා නාම, කන ද බොන ද = කනබොන - අවුරුදු සමයේ කනබොන දෑ බොහෝය
  • අව්‍යය සමාසය
  • විශේෂණ සමාසය
  • අන්‍යාර්ථ සමාසය
  • විභක්ති සමාසය