ⓘ ලන්දේසි බසින් සිංහලට බසට එක්වූ වචන. ලන්දේසි බසින් සම්භවය ලද ඇති සිංහල වචනවල ආරම්භය වූයේ ක්‍රි.ව. 1658 හා ක්‍රි.ව. 1798 අතර පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ ලන්දේසි යුගයයි. මෙ ..

                                     

ⓘ ලන්දේසි බසින් සිංහලට බසට එක්වූ වචන

ලන්දේසි බසින් සම්භවය ලද ඇති සිංහල වචනවල ආරම්භය වූයේ ක්‍රි.ව. 1658 හා ක්‍රි.ව. 1798 අතර පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ ලන්දේසි යුගයයි. මෙම කලෙයේදී සිංහල ජනයා ලන්දේසි පාලකයන් සමඟ කටයුතු කිරීමෙන් මෙම වචන සිංහල භාෂාවට උකහාගැනීම සිදුවී ඇත. මෙය වෙරළබඩ පෙදෙස්හි වඩාත් දක්නට ලැබින. A wide variety of words were adopted from administrative terms to military terms, which reveals several points of contact between the two groups.

                                     

1. එක්වූ වචන වර්ග

මෙම වචන එදිනෙදා ජීවිතය, පරිපාලනය, ආහාර සහ යුධමය ක්ෂේත්‍ර වල වැඩි වශයෙන් භාවිත වේ. මෙයට හේතුව ලන්දේසි ජාතිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ආ නව භාණ්ඩ හා නිපැයුම් වේ.

                                     

2. වචන එක් වීමේ ක්‍රියාවලිය

ලන්දේසි බසින් සිංහලට බසට වචන එක් වීමේදී මුල් ලන්දේසි වචනය එලෙසින්ම භාවිත වන්නේ කලාතුරකිනි. සාමාන්‍යයෙන් මෙම වචන සිංහල භාෂාවේ ශබ්ද විද්‍යාත්මක හෝ රූප විද්‍යාත්මක phonological & morphological පද්ධතීනට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් වීම් වලට ලක්ව ඇත. e.g. balk becomes bālkaya because Sinhala inanimate nouns see grammatical gender need to end with /a, in order to be declineable).

These are the main ways Dutch words are incorporated into the Sinhala lexicon with different endings:

  • With an /aya/ or /uva/ added to Dutch words ending in consonants e.g. raam > rāmuva.
  • With a /ya/ added to words ending in /a/ or /e/ or /i/ e.g. bakje > bakkiya.
  • Initiak /s/ preceeding a consonant usually forms an additional syllable e.g school > iskōlaya.
  • With the animate ending /yā/ added to Dutch words signifying living beings or e.g. tolk > tōlkayā.
                                     

3. Nouns and Adjectives

මෙය ලන්දේසි සම්භවයක් ඇති සිංහල වචන ලැයිස්තුවකි.

Note: For information on the transcription used, see National Library at Calcutta romanization. An exception from the standard is the romanization of Sinhala long "ä" as "ää".