ⓘ සංයුක්ත ගණිතය යනු ශුද්ධ ගණිතය හා ව්‍යවහාරික ගණිතය යන විශයයන් කොටස් දෙක එකතු කිරීම මගින් හදුන්වා දෙනු ලැබූ විශයයයි. ශුද්ධ ගණිතය තුල > කලනය * සීමා * අවකලනය * අ ..

                                     

ⓘ සංයුක්ත ගණිතය

සංයුක්ත ගණිතය යනු ශුද්ධ ගණිතය හා ව්‍යවහාරික ගණිතය යන විශයයන් කොටස් දෙක එකතු කිරීම මගින් හදුන්වා දෙනු ලැබූ විශයයයි.

ශුද්ධ ගණිතය තුල

> කලනය * සීමා * අවකලනය * අනුකලනය > ශ්‍රේණි > බහුපද ශ්‍රිත > ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය > ත්‍රිකෝණමිතිය > සංකරණ හා සංයෝජන > සරල රේඛාව හා වෘත්තය > සංකීර්ණ සංඛ්‍යා > න්‍යාස ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ.

ව්‍යවහාරික ගණිතය තුල

> චලිතය * සරල රේඛීය චලිතය * සරල අනුවර්තී චලිතය * භ්‍රමණ චලිතය * වෘත්ත චලිතය > දෛශික > සන්ධි කල දඬු හා බෝ අංකනය > සංඛ්‍යානය > සම්භාවිතාවය > ඝර්ශනය > ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය > ආවේගය හා ගැටුම් ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ.

Geeth_Sheheran_Bandara_Adasooriya. chathura_malinda_dissanayaka.