ⓘ ඉනුවිල් යනු උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කුඩා ගමකි. එය පිහිටා ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, කන්කසන්තුරය ප්‍රධාන මාර්ගයෙහිය. ප්‍රදේශය ජනාවාසී වී ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් ..

                                     

ⓘ ඉනුවිල්

ඉනුවිල් යනු උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කුඩා ගමකි. එය පිහිටා ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, කන්කසන්තුරය ප්‍රධාන මාර්ගයෙහිය. ප්‍රදේශය ජනාවාසී වී ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් යම් ආකාරයක දෙමළ බස කථා කරන ජනතාවගෙනි.

                                     

1. ජනතාව

නගරය හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය ගොවියන්ගෙන් ජනාවාසී වී ඇත. ජනතාවගේ බහුතරය ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ වෙති. රත්න සභාබති විසින් පළමු විප්ලවකාරී කණ්ඩායම වන ඊරොස් සංවිධානය බිහිවූයේ ඉනුවිල් හිදීය.

                                     

2. අධ්‍යාපනය

ඉනුවිල් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉනුවිල් හින්දු විද්‍යාලය, සහ රාමනාදන් විද්‍යාලය මෙම ප්‍රදේශයේ ඇති පාසැල් අතුරින් කිහිපයකි. "සාම්ප්‍රදායික කලාවන් පිළිබඳ රාමනාදන් විද්‍යාලය" පිහිටියේ මරුදනමඩම් අසබඩ ඉනුවිල් හිය. හින්දු සාම්ප්‍රදායික කලාවන් එහි ඉගැන්වෙයි. මෙහි පරිගණක අධ්‍යාපන ආයතන කිහිපයක්ද ඇත.

                                     

3. සංස්කෘතිය

මොවුන්ගෙන් බොහෝ දෙන හින්දු භක්තිකයෝ වෙති. 98%-99% පමණ දෙමළ සංස්කෘතිය අනුගමනය කරති. ප්‍රසිද්ධ තඩෂන්මූර්ති ඇතුළු වෘත්තිය මට්ටමෙහි බොහෝ භේරි වාදකයෝ මෙම ගමෙන් බිහි වූහ. බොහෝ හින්දු පූජකවරුන් පුහුණුව ලබන "ගුරුකුලයක්" ද මෙහි වෙයි.