ⓘ පෘෂ්ඨික ආතතිය යනු ද්‍රව පෘෂ්ඨයක් මතුපිට පවතින අංශු අතර ඇති වන ආසක්ති සංසක්ති බල නිසාවෙන් ද්‍රව පෘෂ්ඨය මත ඇතිවන පටලමය සුලු ස්වභාවයයි. විද්‍යාත්මක අර්ථදැක්වීම නිෂ ..

                                     

ⓘ පෘෂ්ඨික ආතතිය

පෘෂ්ඨික ආතතිය යනු ද්‍රව පෘෂ්ඨයක් මතුපිට පවතින අංශු අතර ඇති වන ආසක්ති සංසක්ති බල නිසාවෙන් ද්‍රව පෘෂ්ඨය මත ඇතිවන පටලමය සුලු ස්වභාවයයි.

විද්‍යාත්මක අර්ථදැක්වීම

"නිෂ්චල ද්‍රවයක් මතුපිට ඇදි සිහින් කල්පිතමය රේඛාවකට ලම්බකව ද්‍රව පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ඒකක දිගක් මත ක්‍රියා කරන බලය"

පෘෂ්ඨික ආතතිය නිසා ද්‍රව මතුපිට කුඩා සතුනට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබීඇත. තවද ද්‍රව බිංදු ගොලාකාර ස්වභාවයක් ගන්නේද මෙම පෘෂ්ඨික ආතතික සංසිද්ධිය නිසාය.

ද්‍රව පෘෂ්ඨයක් මත අඳින ලද සිහින් කල්පිත රේඛාවකට ලම්භකව, පෘෂ්ඨය මත, රේඛාවේ එක් පැත්තක ඒකීය දිගකට ක්‍රියා කරන බලය, ද්‍රවයෙහි පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය වේ.

a දිගකට ක්‍රියා කරන පෘ.ආ.බලය F නම්,