ⓘ ක්ලෝරොෆීටා වංශය. මෙම වංශයට ඒක සෛලීය හෝ බහු සෛලීය හරිත ඇල්ගී අයත් වේ. මොවුන් මිරිදිය හා කරදිය ආකාරවලින් හමුවේ. ඇතැමුන් දිලීර සමග සහජීවී සබඳතා පවත්වන අතර ඉන් ලයික ..

                                     

ⓘ ක්ලෝරොෆීටා වංශය

මෙම වංශයට ඒක සෛලීය හෝ බහු සෛලීය හරිත ඇල්ගී අයත් වේ. මොවුන් මිරිදිය හා කරදිය ආකාරවලින් හමුවේ. ඇතැමුන් දිලීර සමග සහජීවී සබඳතා පවත්වන අතර ඉන් ලයිකන හටගැනේ. ප්‍රභා ස‍්වයංපෝෂී වංශයකි. සංචිත ආකාරය පිෂ්ඨය යි.

                                     

1. ව්‍යුහය

ඒක සෛලීය ඕවලාකාර සෛලයකි. ප්ලාස්ම පටලයට පිටතින් සෛල බිත්තියක් වේ. ක්ලෝරොෆීල් a, b, කැරොටීන් හා සැන්තොෆීල් අඩංගු ය. සෛල බිත්තියේ සෙලියුලෝස් හා පෙක්ටීන් අඩංගුවේ. වර්ධක හා ප්‍රජනක සෛලවලට කශිකා ඇත. බොහෝ දෙනෙක් සම ජන්මාණු සාදයි.