ⓘ ක්‍රයිසොෆීටා වංශය. ඩයටම් බැසිලාරියෝෆීටා වංශයට අයත් වේ. කරදිය ප්‍රාථමික නිපැයුම් ප්‍රජාවේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. 710ක් කරදිය වේ. මිරිදිය, කරදිය මතුපිට ස්ථරවල ඒක ස ..

                                     

ⓘ ක්‍රයිසොෆීටා වංශය

ඩයටම් බැසිලාරියෝෆීටා වංශයට අයත් වේ. කරදිය ප්‍රාථමික නිපැයුම් ප්‍රජාවේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. 7/10ක් කරදිය වේ. මිරිදිය, කරදිය මතුපිට ස්ථරවල ඒක සෛලීය ප්‍රභා ස‍්වයංපෝෂී වේ. සෛල බිත්තිය සෙලියුලෝස්, පෙක්ටීන් හා ප්‍රධාන වශයෙන් සිලිකන් ඇත. දර්ශීය ජීවියා පිනියුලේරියා වේ.

                                     

1. ව්‍යුහය

මොවුන්ගේ විශේෂිත ම ලක්‍ෂණය සෛල වටා ඇති අලංකාර පාරදෘෂ්‍ය සිලිකන් කවචය යි. එක මත එක පිහිටි දෙපියනකින් යුතු ය. කවචයේ ඇති තන්තු ආධාරයෙන් චලනය විය හැක. ක්ලෝරොෆීල් A, B, හා කැරොටිනොයිඩ ඇත. ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණය ෆියුකොසැන්තීන් වේ. සංචිත ආකාරය ක්‍රිසොලැමිනරීන් වේ.

                                     

2. මූලාශ්‍ර

 • Jacob Feldman. Bacillariophytes - Diatoms.
 • Owen Davis. University of Arizona. Micropaleontology. April 2003.
 • J. La Claire.University of Texas. Selected handouts For Biology 324. Diatom Life Cycle and History. January 2005.
 • NCBI. Taxonomy browser.
 • The Micropaleontology Society. Diatoms: Algae with Animal Traits. Science, 1 Oct., 2004.
 • Doe Joint Genome Institute. Diatom Genome Reveals key Role in Biospheres Carabon Cycle. Sept 30, 2004.
 • Marine Diatoms. Microscopy UK.
 • Jan Parmentier
 • Ben Waggoner. University of California, Berkeley. Diatoms: Life, History and Ecology.
 • E. Virginia Armbrust, et al. The Genome of the Diatom Thalassiosira Pseudonana: Ecology, Evolution, and Metabolism. Science 306:79-86. 2004.
 • Urban Rivers Awareness. Diatoms.
 • Christopher D. Clack, Eileen Cox, Katie Bantley. Diatom Morphogenesis. 1994.
 • Staff, Star Tribune. Species list. June 11, 2004.
 • E. Fourtanier, J.P. Kociolek, J. Demouthe California Academy of Sciences. Department of Inverebrate Zoology and Geology. Diatom Collection. Bacillariophyta.