ⓘ රාශි චක්‍රය. පෘථිවිය වටා අහස කොටස් දොලසකට බෙදා ඇත. වසරක් සූර්යා පෘථිවිය වටා සාපේක්ෂව එක වටක් ගමන් කිරීමට ගත කරන කාලය තුල රවි සහ සඳු ග්‍රහයන් 12 වතාවක් එකතුවේ. ම ..

                                     

ⓘ රාශි චක්‍රය

පෘථිවිය වටා අහස කොටස් දොලසකට බෙදා ඇත.

වසරක් සූර්යා පෘථිවිය වටා සාපේක්ෂව එක වටක් ගමන් කිරීමට ගත කරන කාලය තුල රවි සහ සඳු ග්‍රහයන් 12 වතාවක් එකතුවේ. මේ පදනම මත සමකය වටා අහස අංශක 30 බැගින් වූ සමාන කොටස් තුන කට බෙදා එයට රාශි චක්‍රය යන නම දී ඇත.

                                     

1. මේෂ

මෙය රාශි චක්‍රයේ ආරම්භක රාශියයි. එහි ආරම්භය "ඛ" ගෝලයේ 00 සිට 30 දක්වා ව්‍යාප්තව ඇත. එළුවෙකුගේ ස්වරූපයක් ගනී. යහපත් අඟපසඟ ඇති මධ්‍යම ප්‍රමානයේ ශරීරයකින් යුක්තය. පොකුටු කෙස් ද, රැවුල ද, මනාව පිහිටි ඇස්බැම ද, දික්වූ බෙල්ලක් ද ඇත. ගමන් කරන්නේ මදක් ඉදිරියට නැමීය. එළුවකු වැනි ය.