ⓘ සිංහල පරිගණක යෙදුම්. සිංහල ග්නූ ලිනක්ස් සිංහල ස්ථාපනය කිරීමේ උපකාරක - සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය සිංහල යුනිකෝඩ් ස්ථාපනය කරගැනීමට සිංහල යුනිකෝඩ් ස්ථාපනය Windows ..

                                     

ⓘ සිංහල පරිගණක යෙදුම්

  • සිංහල ග්නූ ලිනක්ස්
  • සිංහල ස්ථාපනය කිරීමේ උපකාරක - සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය
  • සිංහල යුනිකෝඩ් ස්ථාපනය කරගැනීමට
  • සිංහල යුනිකෝඩ් ස්ථාපනය Windows XP හා Vista, පියවරෙන් පියවර
                                     

1. යෙදුම්

  • සිංහල ශබ්දකෝෂය
  • ගුග්ල් සිංහල අක්ෂර පරිවර්තකය
  • සිංහල අක්ෂර
  • UCSC යුනිකෝඩ එසැනින් පරිවර්තකය
  • සිංහල අකුරු එක් මාධ්‍යකින් තවත් මාධ්‍යකට හැරවීමට Sri Text, Singlish Text, Kaputa Font, Sinhala Unicode
  • Micro-Singlish