ⓘ ග්ලීස 581 g හෝ Gl 581 g, යනු පෘථිවියෙන් දළ වශයෙන් ආලෝක වර්ෂ 20.5 පමණ ඈතින් තුලා තාරකා රාශියෙහි, ග්ලීස 581 රතු වාමන තරුව වටා පරිභ්‍රමනය වන, තවමත් සහතික නොවූ බහිෂ ..

                                     

ⓘ ග්ලීස 581 g

ග්ලීස 581 g හෝ Gl 581 g, යනු පෘථිවියෙන් දළ වශයෙන් ආලෝක වර්ෂ 20.5 පමණ ඈතින් තුලා තාරකා රාශියෙහි, ග්ලීස 581 රතු වාමන තරුව වටා පරිභ්‍රමනය වන, තවමත් සහතික නොවූ බහිෂ්-සෞර ග්‍රහලෝකයකි. තරුවෙහි සිට පිළිවෙලින් ගත් කල සතරවැන්වන මෙය, ග්ලීස 581 ග්‍රහ මණ්ඩලයෙහි සොයා ගන්නා ලද සයවැනි ග්‍රහ ලෝකයයි. දශකයකට වඩා කාලයක් තුල සිදු කල නිරික්ෂණ වලින් අනතුරුව ලික්-කානේ ඒක්සොප්ලැනට් සර්වේ කණ්ඩායම විසින් මෙම ග්‍රහලෝකය සොයා ගන්නා ලදි.

නිරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වන්නේ මෙය මව් තාරකාවේ උෂ්ණත්වය වඩාත් අධික නොවන හෝ වඩාත් දුර්වල නොවන ප්‍රදේෂය හෙවත්, වාසයට සුදුසු කලාපයේ, පිහිටා ඇති බවයි. එය පාෂාණමය ග්‍රහලොකයක් නම්, ගැළපෙන වාතාවරණ යටතේ, ජීවය පැවතීමට අවශ්‍ය සාධකයක් වන ද්‍රවමය ජලය පැවතිය හැක. ප්‍රථිවිය මෙන් 3.1 සිට 4.3 ගුණයක පමණ ස්කන්ධයකින් යුක්ත මෙය අධි-ප්‍රථිවියක් ලෙස සලකන අතර, දැනට සොයාගත් වාසයට සුදුසු කලාපවල පවතින ග්‍රහලෝක අතුරින් ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රථිවියට ආසන්නතම ග්‍රහලෝකයයි. ‍එම නිසා මෙය දැනට සොයාගත් ග්‍රහලෝකය අතරින් අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එපිට පවතින ප්‍රථිවියට වඩාත්ම සමාන ගෝල්ඩිලොක්ස් ග්‍රහලෝකය සහ ජීවය පැවතීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇති බාහිර ග්‍රහලෝකය වී ඇත.

මෙවැනි කෙටි කාලයක් තුළ මෙතරම් කිට්ටුවෙන් ග්ලීස 581 g සොයා ගැනීම හේතුවෙන් වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝක සහිත ග්‍රහ මණ්ඩල අනුපාතය 10% ට වැඩි බවට වීශ්වාස කිරීමට තාරකා විද්‍යාඥයන් පෙලඹී ඇත.