ⓘ සුෂුම්නාව මොළයේ සිට කශේරුකාව තුළින් පහළට දිවෙන සිලින්ඩරාකාර ස්නායු රැහැනක් බඳු ව්‍යුහයකි. මෙහි බාහිරව ශ්වේත ද්‍රව්‍ය හා අභ්‍යන්තරයේ ධුසර ද්‍රව්‍ය පිහිටා ඇත. සුෂ ..

                                     

ⓘ සුෂුම්නාව

සුෂුම්නාව මොළයේ සිට කශේරුකාව තුළින් පහළට දිවෙන සිලින්ඩරාකාර ස්නායු රැහැනක් බඳු ව්‍යුහයකි. මෙහි බාහිරව ශ්වේත ද්‍රව්‍ය හා අභ්‍යන්තරයේ ධුසර ද්‍රව්‍ය පිහිටා ඇත. සුෂුම්නාව මැදින් මධ්‍ය නාලය දිවේ.

                                     

1. බාහිර සබැඳුම්

  • Spinal Cord Histology - Cincinnati විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඡායාරූප රැසක්
  • Potential for spinal injury repair Retrieved February 6, 2008.
  • eMedicine: Spinal Cord, Topographical and Functional Anatomy
  • Spinal Cord Medical Notes - සුෂුම්නාව පිළිබඳ වෛද්‍ය සටහන්
  • WebMD. May 17, 2005. Spina Bifida - Topic Overview Information about spina bifida in fetuses and throughout adulthood. WebMD childrens health. Retrieved March 19, 2007.