ⓘ තෛක විද්‍යාව. පින්තූරය - ලෙනාර්ඩේ ඩාවින්ච්ගේ නම් සිතුවම මුල් යුගයේ ‍‍‍‍ෙභෟතික විද්‍යාව දියුණුවට හේතු වුවකි. ‍ෙභෟතිකවේද විද්‍යාව යන්න ග්‍රික සම්භයක් ඇති වචනයකි. ..

                                     

ⓘ තෛක විද්‍යාව

පින්තූරය - ලෙනාර්ඩේ ඩාවින්ච්ගේ නම් සිතුවම මුල් යුගයේ ‍‍‍‍ෙභෟතික විද්‍යාව දියුණුවට හේතු වුවකි.

‍ෙභෟතිකවේද විද්‍යාව යන්න ග්‍රික සම්භයක් ඇති වචනයකි. මෙහි පරිiරය පිළිබද අධයනය යන තේරැම ඇත. ‍ ‍ෙභෟතිfව්දය යනු සජිවින්ගේ යාන්ත්‍රික ‍ෙභෟතික සහ ජෛව රසායනික ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබද අධ්‍යයනයයි.

සාම්ප්‍රදායික ‍‍ෙභෟතික‍වේදය ශාක ‍‍ෙභෟතික‍වේදය සහ සත්ව‍ෙභෟත මගින් කුමන පිටය ගැන අධයනය කලද ඒවා සියලු පිරිස්ට පොදු ‍ෙව්. උදාහරණය ලෙස යිස්‍ට් යේලයේ ‍‍ ‍‍ෙභෟතික‍වේදය මිනිස් සෛල වලට අදාලය.

සත්ව ‍‍ෙභෟතික‍වේදය බිහිවි ඇත්තේ මානව ‍‍ෙභෟතික‍වේදය මෙවලම් භාවිතාකර මානව නොවන ජිවින්ගේ ‍‍ෙභෟතික‍වේදය අධ්‍යයනයෙනි. ශාක ‍ ‍‍ෙභෟතික‍වේදය ක්‍ෂේත්‍ර දෙකෙහිම ක්‍රම භාවිත කරයි. මෙම විෂය පඨයන් විශ්වයේ ගසමෙන් පුලුල් හා විවිධාකාරය. මෙම විෂමතාවය නිසාම මානව ‍ ‍‍ෙභෟතික‍වේදය පරිෂණ මුලික ලෙස මානව ‍‍ෙභෟතික‍ගති ලක්ෂණ පරිනාම ක්‍රියාදාමය ඔස්සේ වෙනස් වි ඇති ආකාරය අධ්‍යයනයට පමණක් යාන්ද්‍ර වී ඇත. මෙම විදයාත්මක අධ්‍යයනයන් යොදාගන්නා ක්‍ෂේත්‍ර අතර ජීව රසායනික, ජෛව ‍‍ෙභෟතික විද්‍යාත්මක, භූදර්ශන ජීව විද්‍යාව, ජෛව යාන්ත්‍රික හා ‍ෙඖෂධ ක්‍ෂේත්‍රය වැදගත් වේ.