ⓘ සායනික ව්‍යාධිවේදය. සායනික ව්‍යාධවේදය යනු විශ්මිත වෛද්‍ය ක්‍රමයකි. මෙහිදි රසායන විද්‍යාත්මක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාත්මක, රුධිර විද්‍යාත්මක සහ අණක ව්‍යාද වේද විද්‍ය ..

                                     

ⓘ සායනික ව්‍යාධිවේදය

සායනික ව්‍යාධවේදය යනු විශ්මිත වෛද්‍ය ක්‍රමයකි. මෙහිදි රසායන විද්‍යාත්මක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාත්මක, රුධිර විද්‍යාත්මක සහ අණක ව්‍යාද වේද විද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් රසායනාගරයන් තුලදි දේහ තරල රුධිරය සහ මුත්‍රා පරික්ෂාවට ලක් කර රෝග නීර්නය කෙරේ. සායනික ව්‍යාධිවේදයේදී සිය කාර්යය සිදු කරනුයේ වෛද්‍ය තාක්ෂණය ශිල්ප සමග සමිප සහයෝගිතාවයකිනි.

සායනික ව්‍යාදවේදි විද්‍යාතව දුරටත් ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකි. ඒවානම් සායනික රසායන විද්‍යාව, සායනික රුධිර විදයාව, රුධිර බැංකු කාර්ය සහ සායනික ක්ෂුද්‍ර ජිව විද්‍යාවයි.

සායනික ව්‍යාදවේදි විද්‍යාව ව්‍යාදවේදි විද්‍යාවේ එක් ප්‍රධාන අංශයකි. අනෙක් අංශ නම් ව්‍යාවච්ඡේද විද්‍යාත්මක ව්‍යා‍දවේදි විද්‍යාවයි. ව්‍යාදවේදින් නිරතුරුවම ව්‍යච්ජේදක සහ සායනික ව්‍යාද වේද විද්‍යාව යන කොටස් 2හිම සංකල‍නයක් ලෙස සාමාන්‍ය ව්‍යාධවේද විද්‍යාව හදාරනු ලබයි.