ⓘ විලාසිතා ජන මාධ්‍යවේදනය සහ අන්තර්ජාලය. විලාසිතා පිළිබදව බිහවූ ප්‍රථම වෙබ් අඩවිය 1995 ජනවාරි මස ඇරඔුනු ෆැෂන් නෙට් වෙබ් අඩවියය. 1990 වන විටත් චන අන්තර්ජාලය විද්වත ..

                                     

ⓘ විලාසිතා ජන මාධ්‍යවේදනය සහ අන්තර්ජාලය

විලාසිතා පිළිබදව බිහවූ ප්‍රථම වෙබ් අඩවිය 1995 ජනවාරි මස ඇරඔුනු ෆැෂන් නෙට් වෙබ් අඩවියය. 1990 වන විටත් චන අන්තර්ජාලය විද්වතුන්ගේ විමඥ්ශනයට පැවැතිමින් ලක්වුවද,අන්තර්ජාල භාවිතය සදහා වැඩි කැමැත්තක් ජනතාව තුලින් ඇති බවට මින් පැහැදිලවිය.

මින් මාස හයකට පමණ පසු" ලුමියර් ” නම් ප්‍රථම අන්තර්ජාල විලාසිතා සගරාව නක් නයිට්,ඡීන් - බැප්ටිස්ටි මොන්ඩිනෝවැනි ජායාරූප ශිල්පින්ගේ සහභාගිතවයෙන් ඇරබිනි. 1996 පැෂන් ලියු වෙබ් අඩවිය ප්‍රථම සජීව අන්තර්ජාල විලාසිතා සංදර්ශනය ඇරබියේ yves sawnt laurent විලාසිතා සන්දර්ශයත් සමගිනි. ෆැෂන් වින්ඩෝස් වෙබ් අඩවියද ප්‍රධාන වෙබ් අඩවියක් වන අතර එය 2007 දී සිය 10 වෙනි සංවස්සරය සැමරිය. 1998 CNN ස්ටයිල් සහ හින්ට් සගරාව ඇරබිණි. ඊට පසු වසරේ boo.com වෙබ් අඩවිය ඇරබුනද එක එතරම් සාර්ථක නොවීය. වෝග් සගරාවේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි වන showstudoi.com සහ style.com 2000 දී ඇරබි අතර 2002 බදී ජේසන් කැම්බල්ගේ JCReport ද 2005 දී Refinery29.com ඇරබිණි. ලේඛණකයන් සදහා ඇරබඹී නවතම වුර්තිය වෙබ් අඩවි වන්නේ Fashionreportsers ය. 2007 දී සුවිශේෂ අන්තර්ගතයක් සහිතව Beauty How සගරාව ඇරබිණි.

වර්තමානනයේ වෙබ් අඩවි ඉතා බලවත් වීමෙන් පවති 2006 දී වෙස්ට්ෆිඩ් ගෘෘප් ආතනනය ප්‍රසිද්ධ විලාසිතා සදහා වෙබ් අඩවියක් වෘෘත්ත කෙළ් ය වෙළද සැල් වල භාණ්ඩ ප්‍රචාරළණය කිරීමද යටි අරමුණු සහිත විය. එහෙත් මෙවන් අඩවියක් සදහා විශාල මුදලක් වැය වෙන්නේ එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙළඳ කරණයක් මත රදා පවතින බැවිනි