ⓘ ජෛව භෞතික විද්‍යාව - හැඳින්වීම. ජෛව භෞතික විද්‍යාව යනු ජීව විද්‍යා පද්ධති අන්වේෂණය සඳහා භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත හා ක්‍රමවේද වැඩි දියුණු කරන අන්තර් ක්ෂේත්‍ර ..

                                     

ⓘ ජෛව භෞතික විද්‍යාව - හැඳින්වීම

ජෛව භෞතික විද්‍යාව යනු ජීව විද්‍යා පද්ධති අන්වේෂණය සඳහා භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත හා ක්‍රමවේද වැඩි දියුණු කරන අන්තර් ක්ෂේත්‍ර විද්‍යාවකි. ජෛව භෞතික විද්‍යාව යටතේ අණුක පරිමාණයේ සිට සම්පූර්ණ ජීවීන් සහ පරිසර පද්ධති දක්වා සෑම මට්ටමකම වූ ජීව විද්‍යා අධ්‍යයනය කෙරේ. ජෛව භෞතික විද්‍යා ගවේෂනය ජීව රසායන විද්‍යාව, නැනෝ තාක්ෂණය, ජෛව ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා පද්ධති ජෛවවිද්‍යාව සමඟ සැලකිය යුතු මට්ටමකට අතිච්ඡාදනය වේ.

අණුක ජෛව භෞතික විද්‍යාව යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ජීව ‍රසායන විද්‍යාවේ හා අණුක ජීව විද්‍යාවේ ගැටළු වලට සමාන ගැටළු අධ්‍යයනය කෙරේ. නමුත් ගැටළු සඳහා ප්‍රවේශය ප්‍රමාණවත් ‍ වේ. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ විද්‍යාඥයින් DNA, RNA සහ, ප්‍රෝටීනවල ජෛව සංස්ලේශනය අතර සම්බන්ධය වැනි විවිධ මට්ටම් අතර අන්තර් ක්‍රියා සිදුවන ආකාරය ගැන නියාමනය වන ආකාර අධ්‍යයනය කරති. නියම පරිදි සිදුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබද පරීක්ෂණ කරයි. මෙම ගැටළු වලට විසදුම් සෙවීම සඳහා විශාල තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ප්‍රමාණයක් භාවිතා වේ.

ප්‍රතිදීප්ත Fluorescent ප්‍රතිබිම්භ තාක්ෂණය, ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය, X - කිරණ ස්ඵටික විද්‍යාව සහ පරමාණුක බල අන්වීක්ෂය AFM ජෛව විද්‍යාත්මක වැදගත් ව්‍යුහ නිරීක්ෂණය සඳහා බහුලව භාවිතා කරයි. කුඩා ප්‍රකාශ අඩු optical tweezers හෝ AFM භාවිතයෙන්, දුරවල් හා බලයන් ‍නැනෝ පරිමාණයේ ඇති ජීව විද්‍යා සිදුවීම්, අධ්‍යයනය කිරීමට යොදාගත හැකිය. ස්ථිතික යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, තාපගතිකය, හා රසායනික ගති විද්‍යාව ඔස්සේ තේරුම් ගත හැකි අන්තර් ක්‍රියාකාරී ඒකක පද්ධති ආකාරයට වැනි සංකීර්ණ ජීව විද්‍යාත්මක සිදුවීම ජෛව භෞතික විද්‍යාඥයින් බොහෝ විට සලකනු ලබයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාල දැනුම හා පරීක්ෂණ ක්‍රමවේද යොද‍ාගැනීම ඔස‍්සේ තනි අණු හා අණු සංකීර්ණයන්ගේ ව්‍යුහ හා අන්තර් ක්‍රියා සෘජුව නිරීක්ෂණය ආදර්ශනය හා ප්‍රති නිර්මාණය පවා ජෛව භෞතික විද්‍යාඥයින් සමත්ය.

ව්‍යුහ ජීව විද්‍යාව හෝ එන්සයිම චාලනය වැනි සාම්ප්‍රදායික අණුක ජෛව භෞතික විද්‍යාවට අදාල මාතෘකා හැරුණු විට නවීන ජෛව භෞතික විද්‍යාව අති විශාල පරාසයක පැතිරුණු පරීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයක් ආවරණය කරයි. ‍ෙ‍භෟතික විද්‍යාව ගණිතය හා සංඛ්‍යානය ඇසුරින් ව්‍යුත්පන්න කරගත් පරීක්ෂණ ක්‍රමවේද සහ ආදර්ශන ක්‍රමවේද පටක, අවයව, ගහන හා පරිසර පද්ධති වැනි විශාල පද්ධතීන්වලට යෙදීම වැඩි වැඩියෙන් භෞතික විද්‍යාඥයන් අතර ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී.