ⓘ පෝල් සෙසාන් ප්‍රංශ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පියෙකි. පශ්චාත් ධාරණාවාදී ප්‍රවණතාවට අයත් කලාකරුවකු වශයෙන් පුළුල් ව සම්භාවනාවට පත් ව සිටින ඔහුගේ කෘති විසිවන සියවසේ චිත්‍ර ක ..

                                     

ⓘ පෝල් සෙසාන්

පෝල් සෙසාන් ප්‍රංශ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පියෙකි. පශ්චාත් ධාරණාවාදී ප්‍රවණතාවට අයත් කලාකරුවකු වශයෙන් පුළුල් ව සම්භාවනාවට පත් ව සිටින ඔහුගේ කෘති විසිවන සියවසේ චිත්‍ර කලාවේ හැඩගැස්ම කෙරෙහි වැදගත් බලපෑමක් සිදු කොට තිබේ. නූතන චිත්‍ර කලාවේ සමාරම්භක පීතෘවරයකු වශයෙන් සැලකුම් ලබන මොහු 19 සියවසේ ධාරණාවාදය හෙවත් උපස්ථිතිවාදය හා 20 වන සියවසේ මුල් භාගයේ වූ නව කලා ප්‍රවණතාවක් වූ ඝනිකවාදය අතර පාලම ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

සෙසාන්ගේ කාර්යයන් සැලසුම් කිරීම, වර්ණ, සංයුතිය හා කෙටුම්පත් කිරීම ආස්‍රයෙන් විශාරදත්වයක් දැක්වීය. ඔහුගේ නැවත නැවත සිදුවන, සංවේදී හා ගවේෂක ඉන්සල් පහරවල් අතිශයින් විශේෂිතවන අතර ඉතා පැහැදිලිව හඳුනාගත හැක. ඔහු වර්ණ තල හා කුඩා පින්සල් පහරවල් යොදාගන්නා අතර ඒවා සංකීර්ණ ක්ෂේත්‍ර තැනීම දක්වා ගොඩ නැංවේ. එය නිරීක්ෂණය කරන ඇසෙහි සංවේදනය හා නිරීක්ෂිත ස්වභාවයක සිට වූ සමාධිය එකවිට ඍජුව නිරූපණය කරයි. සිතුවම් ඔහුගේ විෂය පිළිබඳ සීසෑන්ගේ අධික අධයයනය පෙන්නුම් කරයි.