ⓘ පුනරුත්ථාපන උපදේශනය. උපදේශන ක්‍රියාවලිය මගින් ආබාධිත අයෙකුගේ පුද්ගලික, වෘත්තීමය සහ ජීවිතයේ ඇති බලාපොරොත්තු ඉටුකර ගැනීමට උපකාරීවීම පුනරුත්ථාපන උපදේශක සේවයේ ඇති ප ..

                                     

ⓘ පුනරුත්ථාපන උපදේශනය

උපදේශන ක්‍රියාවලිය මගින් ආබාධිත අයෙකුගේ පුද්ගලික, වෘත්තීමය සහ ජීවිතයේ ඇති බලාපොරොත්තු ඉටුකර ගැනීමට උපකාරීවීම පුනරුත්ථාපන උපදේශක සේවයේ ඇති ප්‍රධාන පරමාර්ථයයි. පුනරුත්ථාපන උපදේශනය, පෞද්ගලික ස්ථානය, පුනරුත්ථාපන සේවා ස්ථාන, විශ්ව විද්‍යාලයේ, පාසලේ රජයේ ආයතන, රක්ෂණ සමාගමක, ආබාධිත පුද්ගලයින්ට උපකාරීවන සංවිධායන විවිධාකාර ස්ථානවල දැකිය හැක.

පුනරුත්ථාපන උපදේශන සහතික නිකුත් කිරීමේ නියෝජිත මණ්ඩලය මගින් ඒ සඳහා අධ්‍යාපන සහ සුදුසු විභාග සමත්ව ඇති පුද්ගලයින්ට උපදේශනය සඳහා සුදුසු සහ දක්ෂතාවය ඇති බවට සහතික කරන ලේඛනය ලබාදීමේ වගකීම දරයි. එමනිසා උපදේශකයින් අදාල විභාගය සමත්වීම අනිවාර්ය අංගයකි. ඔවුන් රාජ්‍ය හෝ වෘත්තීය උපදේශන වැඩමුළුවල රැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා නම් නියමිත දිනට පෙර අදාල සුදුසුකම් ලබා තිබීඑම රැකියාව පවත්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.