ⓘ උප‍දේශන මනෝ විද්‍යාව. මනෝ ප්‍රතිකාරය යනු සේවා දායකයින්ගේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පලපුරුදු මනෝ ප්‍රතිකාරකයින් යොදා අන්තර් පුද්ගල සමාජ සම්බන්ධාත්මක මැදිහත් වී ..

                                     

ⓘ උප‍දේශන මනෝ විද්‍යාව

මනෝ ප්‍රතිකාරය යනු සේවා දායකයින්ගේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පලපුරුදු මනෝ ප්‍රතිකාරකයින් යොදා අන්තර් පුද්ගල සමාජ සම්බන්ධාත්මක මැදිහත් වීම් සිදු කිරීමකි. මෙමඟින් පුද්ලයාගේ නිරෝගී පැවැත්ම පිළිබඳ හැඟීම් වැඩි දියුණු කිරීම සහ අදාල පුද්ගලයාගේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳ අත්දැකීම් අඩු කිරීම සිදු කෙරේ. මේ සඳහා ඔහු විවිධාකාර වූ උපක්‍රම යොදාගනී. ඒවා නම් වාක්‍ය කාණ්ඩ, අදහස් හුවමාරුව සහ හැසිරීම් වෙනස් කිරීම මඟින් රෝගියාගේ / සේවාදායකයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය දියුණු කිරීම හෝ කණ්ඩායම් සම්බන්ධතා දියුණු කිරීම වෙයි.

මෙහි පද්ධති ගණනාවක් ඇත

 • සැලසුම් සහගත ප්‍රතිකාරය
 • උපකාරකයන් ලෙස
 • සම්බන්ධිත මනෝ ප්‍රතිකාරය
 • Tinbersens ගේ ගැටළු 4ක් වගුව අනුව සියලුම මනෝ ප්‍රතිකාර ක්ෂේත්‍ර මානව විද්‍යාවේ පර්යේෂණ සහ මිනිස්කම යටතේ පොදු ආකෘතියකට ගත හැක. ප්‍රශ්න ඉලක්ක කර ගත් කෙටි ප්‍රතිකාරය පවුල් ප්‍රතිකාරය - විවාහ උපදේශනය
 • දෛනික මනෝ ප්‍රතිකාරය
 • මනෝ විද්‍යා චාලකයන්
 • Trans – personal මනෝ ප්‍රතිකාරය
 • මෝහන මනෝ ප්‍රතිකාරය
 • සංජානන චර්යාව
 • මූලික මනෝ ප්‍රතිකාර මූලධර්ම ආරම්භයක් ලෙස -Tinbersens ගේ ගැටළු 4ක් ආවර්තිතා වගුව
 • කෙටිකාලීන ප්‍රතිකාර
 • සංදෘෂ්ඨිකවාදය